Privacybeleid

Laatste wijziging: 05-05-2018

Showband ‘75 hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Showband ’75 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacybeleid
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Op de hoogtezijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Showband ’75 zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onsPrivacy Beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van opdrachtgevers en leveranciers

Persoonsgegevens van opdrachtgevers(bijvoorbeeld voor optredens) en leveranciers worden door Showband ’75 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht of contract

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Showband ‘75 de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Organisatienaam
 • Voor- en achternaam van tussenpersoon
 • (Zakelijk)Telefoonnummer
 • (Zakelijk)E-mailadres
 • Bankgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Showband ‘75 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratievoor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door Showband ‘75 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Ledenadministratie
 • Contributie heffing
 • Informatieverstrekking
 • Uitnodigingen voor bijeenkomsten
 • Versturen kerst- en verjaardagskaarten

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het aanmeldingsformulier

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Showband ‘75 de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Bankgegevens
 • In bruikleengegeven instrument en/of kleding

Uw persoonsgegevens worden door Showband ‘75 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratievoor maximaal 7 jaar

Verwerking van persoonsgegevens van instructie en begeleiding, dirigent, bestuurslid/geen lid en overige vrijwilligers

Persoonsgegevens van instructeurs en begeleiding, dirigent, bestuurslid/geen lid en overige vrijwilligers worden door Showband ‘75 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Afrekening onkosten
 • Informatieverstrekkingen uitnodigingen voor bijeenkomsten
 • Versturen kerst- en verjaardagskaarten

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Persoonlijke opgave (bijv. Begeleiding, bestuurslid/geen lid, overige vrijwilligers), overeenkomst (instructie en dirigent)

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Showband ‘75 de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Bankgegevens (instructie en dirigent)

Uw persoonsgegevens worden door Showband ‘75 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode van deelname en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Showband ‘75 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het aanmeldingsformulier, overeenkomst of persoonlijke opgave

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kanShowband ‘75 de volgende persoonsgegevens van u vragen (of gebruiken van uw aanmeldingsformulier):

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Showband ‘75 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men lid dan wel als vrijwilliger aangemeld is

Verwerking van persoonsgegevens van sponsoren

Persoonsgegevens van sponsoren worden door Showband ‘75 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Verzoeken om financiële bijdragen/subsidies om bepaalde omschreven doelen te bereiken

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Gegevens van hun website of via bestaande contacten

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Showband ‘75 de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • (Zakelijke)naam en/of naam tussenpersoon
 • (Zakelijk)adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Showband ‘75 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een stakeholder-/lobby contacten en/of geïnteresseerde

Verwerking van persoonsgegevens voor acquisitie van optredens

Persoonsgegevens voor acquisitie van optredens worden door Showband ‘75 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Verzoeken om een optreden te mogen verzorgen

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De contactgegevens van hun website of verkregen via vorige contacten of via de lijst van Fonds 1818

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Showband ‘75 de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • (Zakelijke) naam en/of naam tussenpersoon
 • (Zakelijk) adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Showband ‘75 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een stakeholder-/lobby contacten en/of geïnteresseerde

Verwerking van persoonsgegevens van oud-leden

Persoonsgegevens van oud leden worden door Showband ‘75 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatie
 • Uitnodigingen voor bijeenkomsten

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Aanmeldingsformulier
 • Persoonlijke opgave

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Showband ‘75 de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Showband ‘75 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Tot men aangeeft geen informatie meer te willen ontvangen

Verwerking van persoonsgegevens van leden, instructie en begeleiding van de Marchingband  in BandApp Marchingband

Persoonsgegevens in BandApp worden door Showband ‘75 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Vanuit de coördinatie snel toegang te hebben tot contact gegevens van leden.
 • Vanuit de coördinatie een overzicht te hebben van alle verjaardagen door het jaar heen, zodat verjaardagskaarten gemakkelijk verstuurd kunnen worden.
 • Band-gerelateerde informatie uitwisselen
 • Gebruikers een meer persoonlijke ervaring te kunnen geven, zoals toegang tot bladmuziek voor zijn/haar specifieke instrument.
 • Gebruikers op de hoogte te kunnen houden van gebeurtenissen, zoals een nieuw nieuws bericht of optreden.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Door dit aan de gebruikers te vragen
 • Dit over te nemen uit de algemene leden lijst
 • Gebruikers dit zelf aan te laten vullen en aan te laten passen
 • Dit via de app in te laten vullen door gebruikers met beheer-rechten

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Showband ‘75 de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • achternaam
 • geboortedatum
 • postadres
 • email-adres
 • telefoonnummer
 • actief lid?
 • Optredend lid?
 • Huidig instrument
 • Uniformnummer
 • Inschrijfdatum
 • Gebruikers id
 • Push ids
 • Laatste moment van app-gebruik

Uw persoonsgegevens worden door Showband ‘75 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode van het lidmaatschap

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers-overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Showband ’75 heeft momenteel trouwens geen derde partijen die gegevens voor ons verwerken. Wij doen alles in eigen beheer.

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplichten toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van eenonderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Buiten de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Showband ’75 bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Showband ’75 van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoord beleid op al onze systemen
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 • De bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

bestuur@showband75.nl